معرفی سومین طرح اشتغالزایی به منظور حمایت از اقشار مختلف مهندسان

🌀 کنترل کیفیت خدمات مهندسی

     باایجاد «تیمهای کنترل کیفیت»

 

◾️طرح مسئله:

طبق بند ۵ از مواد ۲ و ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی با هدف افزایش کیفیت خدمات مهندسی از وظایف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان شمرده شده است.

آنچه از بررسی عملکرد سازمان‌ها در این زمینه حاصل شده، تمرکز بر کنترل خدمات مهندسی در حوزه طراحی بوده که البته برای اغلب استان‌ها مانند استان تهران این حوزه هم به‌صورت فراگیر انجام نمی‌شود. اعتقاد برخی صاحب‌نظران براین است که اگر به دنبال ارتقای کیفیت در ساخت‌و‌سازها هستیم، باید کنترل خدمات مهندسی، هرسه حوزه طراحی، اجرا و نظارت را توأمان و به‌صورت فراگیر در سطح هریک از استان‌ها دربر بگیرد.

 

◽️حل مسئله:

تشکیل تیم‌های کنترلی مجزا در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت با حضور مهندسان واجد شرایط و مرتبط با هریک از دفاتر نمایندگی شامل مهندسان فاقد پروانه (کارآموز)، پایه۳، پایه۲ و پایه۱ و همچنین کارشناسان رسمی سازمان (ماده۲۷)، تدوین چک لیست‌های مورد‌نیاز و برنامه‌ریزی جهت آموزش تیم‌ها می‌تواند ضمن اثربخشی در افزایش کیفیت ساختمان‌ها، موضوع کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال را برای عموم مهندسان ساختمان فراهم کرده و استمرار این اقدام امکان ارزیابی عملکرد مهندسان و تشکیل پرونده حرفه‌ای برای آنها را میسر نماید.

تجربه کوتاه‌مدت کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی نوسازی بافت‌های فرسوده سال‌های ۹۲ و ۹۳ در دو حوزه اجرا و نظارت جهت ۱۲ منطقه شهر تهران، مبین تأثیرات ارزشمند این اقدام مهم است.

learn2 masabeghe nazar maghale